نویسنده: fhekmat ارسال نامه

وب سایت: http://fhekmat.7gardoon.com

خبرهای روز

رسوب 2.7 میلیون تن فولاد در انبارها

رسوب 2.7 میلیون تن فولاد در انبارها

رسوب 2.7 میلیون تن فولاد در انبارها |